Categories

   

im. Stefana Żeromskiego
A A A

Wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania się do szkoły.

Jeżeli uczeń/uczennica  zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do Zespołu Szkół nr 18 ( LII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Księgarskie) to prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów (w terminie wskazanym w regulaminie rekrutacji):

  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty

  3. 3 fotografie (każda podpisana imieniem i nazwiskiem)

  4. wypełniony kwestionariusz kandydata (druk na stronie internetowej szkoły)

  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (dotyczy tylko uczniów technikum)