Categories

   

im. Stefana Żeromskiego
A A A

Wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania się do szkoły.

 

Jeżeli uczeń/uczennica  zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do Zespołu Szkół nr 18 ( LII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Księgarskie) to prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów (w terminie wskazanym w regulaminie rekrutacji):

 

1.      oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

2.      oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3.      3 fotografie (każda podpisana imieniem i nazwiskiem)

4.      wypełniony kwestionariusz kandydata (druk na stronie internetowej szkoły)

5.      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki (dotyczy tylko uczniów technikum)